2011-12 Tasmania, Australia #3 with Inala Nature Tours